Adam Strażecki

Za­ło­ży­ciel kan­ce­la­rii. Ja­ko ad­wo­kat, do­rad­ca po­dat­ko­wy i me­na­dżer zdo­by­wał do­świad­cze­nie zwią­za­ne z za­rzą­dza­niem, re­struk­tu­ry­za­cją, prze­kształ­ce­nia­mi i pry­wa­ty­za­cją przed­się­biorstw. Re­pre­zen­to­wał in­we­sto­rów kra­jo­wych i za­gra­nicz­nych, fun­du­sze pri­va­te equ­ity, Kra­jo­wy Fun­dusz Ka­pi­ta­ło­wy, spół­ki Skar­bu Pań­stwa, or­ga­ny sa­mo­rzą­du te­ry­to­rial­ne­go oraz Mi­ni­stra Skar­bu Pań­stwa.

 

Jest pierw­szym i je­dy­nym w Pol­sce człon­kiem ame­ry­kań­skiej or­ga­ni­za­cji Glo­bal Al­lian­ce of Tra­vel, To­urism and Ho­spi­ta­li­ty At­tor­neys. Współ­pra­co­wał z naj­więk­szy­mi na ryn­ku gra­cza­mi z bran­ży ho­spi­ta­li­ty jak Co­sta Cof­fe, Hil­ton, Mar­riott, czy Best We­stern.

 

Ukoń­czył stu­dia wyż­sze na Uni­wer­sy­te­cie Ślą­skim i Uni­wer­sy­te­cie Eko­no­micz­nym w Ka­to­wi­cach oraz Bri­tish Law Cen­tre z Cam­brid­ge.

 

Pry­wat­nie za­pa­lo­ny gol­fi­sta i fan spor­tu pod każ­dą po­sta­cią. Je­go hob­by to gra i in­we­sto­wa­nie w gry kom­pu­te­ro­we.

Moje prelekcje

Brak prelekcji.

Adam Strażecki

Za­ło­ży­ciel kan­ce­la­rii. Ja­ko ad­wo­kat, do­rad­ca po­dat­ko­wy i me­na­dżer zdo­by­wał do­świad­cze­nie zwią­za­ne z za­rzą­dza­niem, re­struk­tu­ry­za­cją, prze­kształ­ce­nia­mi i pry­wa­ty­za­cją przed­się­biorstw. Re­pre­zen­to­wał in­we­sto­rów kra­jo­wych i za­gra­nicz­nych, fun­du­sze pri­va­te equ­ity, Kra­jo­wy Fun­dusz Ka­pi­ta­ło­wy, spół­ki Skar­bu Pań­stwa, or­ga­ny sa­mo­rzą­du te­ry­to­rial­ne­go oraz Mi­ni­stra Skar­bu Pań­stwa.

 

Jest pierw­szym i je­dy­nym w Pol­sce człon­kiem ame­ry­kań­skiej or­ga­ni­za­cji Glo­bal Al­lian­ce of Tra­vel, To­urism and Ho­spi­ta­li­ty At­tor­neys. Współ­pra­co­wał z naj­więk­szy­mi na ryn­ku gra­cza­mi z bran­ży ho­spi­ta­li­ty jak Co­sta Cof­fe, Hil­ton, Mar­riott, czy Best We­stern.

 

Ukoń­czył stu­dia wyż­sze na Uni­wer­sy­te­cie Ślą­skim i Uni­wer­sy­te­cie Eko­no­micz­nym w Ka­to­wi­cach oraz Bri­tish Law Cen­tre z Cam­brid­ge.

 

Pry­wat­nie za­pa­lo­ny gol­fi­sta i fan spor­tu pod każ­dą po­sta­cią. Je­go hob­by to gra i in­we­sto­wa­nie w gry kom­pu­te­ro­we.